Prehľad poskytovaných služieb

Nezisková organizácie vytvára občanom také životné podmienky, aby mohli žiť spôsobom, ktorý je v spoločnosti považovaný za bežný podľa ich individuálnych schopnosti, zdravotného stavu a záujmu.

Typy poskytovaných služieb:

  • odborné: základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti, sociálna rehabilitácia, pracovná terapia
  • obslužné: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba šatstva a bielizne
  • ďalšie činnosti: príprava, výdaj stravy, vykonávanie základnej osobnej hygieny, záujmová činnosť.

Ostatné služby:

  • služby sociálne,
  • zmluvný obvodný lekár,
  • voľnočasové aktivity,
  • duchovné aktivity,
  • manikúra, pedikúra, kaderník.