Popis činnosti

Základná štruktúra prijímateľov sociálnej služby a kapacita zariadenia

    Nezisková organizácia je zameraná na poskytovanie sociálnej služby občanom odkázaným na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb v zmysle zákona  č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách o zmene a  doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v  znení neskorších predpisov v:

  • zariadení pre seniorov – fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
  • domove sociálnych služieb – fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.

    Nezisková organizácia poskytuje sociálne služby v zmysle platného zákona  č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách od 01.01.2015 v:                                                                                                                                                                                                                                                               

  • Domove sociálnych služieb s kapacitou 3 miesta
  • Zariadenia pre seniorov s kapacitou 27 miest.