O nás

Nezisková organizácia Oáza života začala svoju činnosť 6.10.2008, na základe rozhodnutia Obvodného úradu v  Trnave, odboru všeobecnej vnútornej správy č. VVS/2008/07478 a  následného zápisu do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby  pod. č. VVS/NO – 120/2008.

Základným zámerom činnosti neziskovej organizácie je prevádzka zariadenia pre občanov odkázaných na nepretržitú dlhodobú starostlivosť. Jedná sa o osoby s kombináciou telesných, duševných a zmyslových postihnutí odkázaných na pomoc inej osoby  pri uspokojovaní a zabezpečení základných bazálnych životných podmienok a nevyhnutných životných úkonov zo strany inej osoby.       

Finančná dotácia „Fond PRO Senica“ rok 2021

Dotácia vo výške 450 € z rozpočtu Mesta Senica bola použitá na kúpu troch matracov pre imobilných prijímateľov sociálnej služby.